Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door DWLoopschool Hattem aangegaan met deelnemer m.b.t de DWLoopschool Hattem, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2013.

Art. 1 Inschrijving

Overeenkomsten komen enkel tot stand door volledige invulling van het inschrijfformulier inclusief akkoordverklaring betreffende de algemene voorwaarden. Bij aanmelding aan de DWLoopschool Hattem is u bekend welk bedrag u verschuldigd bent. Dit bedrag dient uiterlijk 7 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier overgemaakt te zijn op rekeningnummer IBAN: NL41INGB 000 15 045 28 t.n.v. W. de Weerdt te Hattem. Voor overige betalingscondities zie artikel 3.

Art. 2 Ontbinding / opzegging

Na inschrijving zoals bedoeld in artikel l is opzegging slechts in uiterste gevallen mogelijk. Onder uiterste gevallen wordt verstaan situaties die redelijkerwijs vooraf niet te voorzien waren. DWLoopschool Hattem behoudt zich het recht voor deze situaties per geval te beoordelen en heeft hierin als enige beslissingsrecht. Alleen in die situaties zoals hierboven bedoeld, is restitutie van het reeds overgemaakte inschrijfgeld mogelijk. Hierbij wordt de volgende restitutieregeling gehanteerd:

 • Bij uitval voorafgaand aan de trainingscyclus: 80% van het inschrijfgeld DWLoopschool Hattem
 • Bij uitval tijdens trainingsweken 1 t/m 2: 50% van het inschrijfgeld DWLoopschool Hattem
 • Bij uitval tijdens trainingsweken 3 t/m 6: 20% van het inschrijfgeld DWLoopschool Hattem
 • Bij uitval tijdens trainingsweken 7 en later: geen restitutie meer mogelijk.

Art. 3 Betalingscondities

 • Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, dient de deelnemer uiterlijk 14 dagen na inschrijving het verschuldigde bedrag te hebben voldaan. Betaling vindt per overschrijving plaats op rekeningnummer IBAN: NL41INGB 000 15 045 28 t.n.v. W. de Weerdt te Hattem.
 • Het, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan een of meerdere trainingen, ontslaat de deelnemer niet van betaling van het volledige bedrag.
 • Het niet of niet op tijd betalen van het inschrijfgeld resulteert in het vervallen van het recht tot deelname aan de DWLoopschool Hattem en het recht tot gebruikmaking van de daaraan gekoppelde services die DWLoopschool Hattem biedt.
 • De deelnemer is in gebreke en mitsdien van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige nadere ingebrekestelling in welke vorm dan ook vereist is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met DWLoopschool Hattem, deze algemene voorwaarden of de wet.

Art. 4 Aansprakelijkheid

DWLoopschool Hattem is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de klant, noch voor eventuele blessures of letsel van de deelnemer, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan de DWLoopschool Hattem trainingen cq wedstrijden en geschiedt geheel op eigen risico.

Art. 5 Algemeen

 • DWLoopschool Hattem behoudt zich het recht voor trainingen en/of trainingsgroepen op te heffen dan wel samen te voegen bij onvoldoende deelnemers.
 • Delnemers dienen zich te houden aan alle door DWLoopschool Hattem opgestelde richtlijnen en doelstellingen.
 • Met inschrijving voor de DWLoopschool Hattem gaat de deelnemer ermee akkoord dat tijdens de trainingen en wedstrijden gemaakte beeldopnames door DWLoopschool Hattem gebruikt kunnen worden voor plaatsing op de website, in nieuwsbrieven en in/op ander promotiemateriaal t.b.v. de DWLoopschool Hattem.
 • DWLoopschool Hattem behoudt zich het recht voor met bepaalde deelnemers, dan wel groepen van deelnemers afwijkende afspraken te maken.
 • DWLoopschool Hattem behoudt zich het recht voor bepaalde deelnemers als deelnemer te weigeren.
 • Wanneer er iets wordt aangeboden aan een deelnemer of een deelnemer heeft zelf ideeán, graag eerst overleggen met DWL Hattem.
  • Voorbeelden kunnen zijn sponsoring, ploggen, organiseren groepsdeelname aan een evenement etc.
  • DWL Hattem gaat met de deelnemer die dit aandraagt bekijken of dit voor meerdere deelnemers iets kan betekenen.
 • Iedereen is gelijk en het is geenszins de bedoeling dat er binnen DWL Hattem sprake is van een subgroep(en).
 • DWLoopschool Hattem is gerechtigd bepaalde deelnemers op enig moment de toegang tot het DWLoopschool Hattem te ontzeggen.
 • In alle niet bovengenoemde gevallen beslist de DWLoopschool Hattem.
 • Indien één van bovenstaande artikelen ongeldig wordt verklaard, blijven de andere artikelen te allen tijde van kracht.
 • Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Naar boven

DWL Hattem

Een rugzak vol hardloop ervaring voor u!

Adres

van Arnhemweg 9, 8051 RB Hattem

+31 6 301 78 103

info@dwloopschoolhattem.nl

Bank/KvK

IBAN: NL41INGB 000 15 045 28

BIC: INGBNL2A

K.v.K. te Zwolle, nr. 72574437

Vereniging DWL

KNAU verenigingsnr: V0018469

Shirt : Kleur Blauw (Turquaise)

Short : Kleur Zwart