Wedstrijdleiding

DWLoopschool Hattem zorgt voor de wedstrijdleiding en jurering

Organisatie en contact: Wedstrijdsecretariaat DWLoopschool Hattem,
Willem de Weerdt, van Arnhemweg 9, 8051 RB Hattem, 06-30178103.

Deelname voorwaarden Stadsloop Hattem.

Het hardloopevenement Stadsloop Hattem wordt georganiseerd door DWLoopschool Hattem. Stadsloop Hattem is geen door de Atletiek Unie officieel vastgestelde wedstrijdloop. De deelnemer verklaart zich bekend met en gaat akkoord met onderstaande Deelname Voorwaarden. De Deelname Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door DWLoopschool Hattem ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers. Medewerkers c.q. vrijwilligers worden aangewezen door DWLoopschool Hattem.

Deelname
Een deelnemer dient op de dag waarop Stadsloop Hattem wordt gehouden tenminste de door DWLoopschool Hattem vastgelegde minimumleeftijd (bij de 5 kilometer is dit 14 jaar en bij de 10 kilometer is dit 17 jaar) te hebben bereikt. De deelnemer mag slechts deelnemen, indien deze het (digitale) inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk 26 april is voldaan. Deelname geschiedt voor eigen risico. DWLoopschool Hattem is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer als gevolg van deelname oploopt.

De deelnemer ontvangt van DWLoopschool Hattem een startnummer waarop het toegekende startnummer is vermeld. De deelnemer dient dit nummer op de voorzijde van zijn shirt te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. De deelnemer dient zich (hard)lopend voort te bewegen over het door DWLoopschool Hattem uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Het parcours leent zich wel voor deelname per rolstoel, wheeler etc. Deelname door deze sporters is dan ook toegestaan. Instructies van verkeersregelaars, politie, wedstrijdleiding en vrijwilligers (herkenbaar aan kleding van het evenement) die bij het evenement betrokken zijn dienen door de deelnemer direct en stipt opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

De deelnemer moet als loper herkenbaar zijn. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement expliciet levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. Het is de deelnemer niet toegestaan om (huis)dieren en/of voorwerpen zoals buggy's of spandoeken mee te nemen of overige voorwerpen die mogelijk een belemmering kunnen vormen voor deelnemers en toeschouwers. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van DWLoopschool Hattem. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan de natuur, aan andermans eigendommen en geen afval achterlaat, tevens is wildplassen verboden.

Inschrijving
Deelnemers mogen hun startnummer overdragen of verkopen aan een andere loper welke voldoet aan de door DWLoopschool Hattem vastgestelde deelnemers voorwaarden. Het overdragen is alleen toegestaan voor 26 april door dit aan te geven via info@dwloopschoolhattem.nl. Bij afmelding zal geen inschrijfgeld gerestitueerd worden.

Start
De start van de 1e wedstrijd zal plaatsvinden op 27 april om 10:00 uur.
Na het startschot en vertrek van de lopers is het voor laatkomers niet meer mogelijk om van start te gaan.
Registratie van eindtijden stopt om 12.30 uur.

Afgelasting evenement
DWLoopschool Hattem behoudt zich het recht voor om te besluiten om de route (deels) te wijzigen of volledig af te gelasten op grond van overmacht. Bij afgelasting door overmacht zoals, extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waardoor het evenement redelijkerwijs niet door kan gaan zal door DWLoopschool Hattem geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan de deelnemer plaatsvinden. DWLoopschool Hattem is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Aansprakelijkheid
DWLoopschool Hattem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde persoonlijke eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door DWLoopschool Hattem ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door DWLoopschool Hattem bewaakt wordt. DWLoopschool Hattem, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig opgelopen persoonlijk letsel. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals ten gevolge van letsel of overlijden. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

Tijdsregistratie
De tijdregistratie gebeurt electronisch met het IPICO sport tijdregistratiesysteem en de uitslagverwerking gaat via het programma Wegwed.
DWLoopschool Hattem stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan DWLoopschool Hattem worden teruggegeven, indien na de uitreiking daarvan blijkt dat de deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Parcours
Het evenement kent vier afstanden, de 1000 meter, 2000 meter, de 5 kilometer en de 10 kilometer. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan DWLoopschool Hattem ontheffing verleend is. In het start-finishgebied en langs het parcours geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten. Tenzij DWLoopschool Hattem hiervoor toestemming heeft verleent.

Uitslagen
De uitslagen van de wedstrijden in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de bruto tijd.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist DWLoopschool Hattem of de wedstrijdleiding.
Naar boven

Trainers

Een rugzak vol hardloop ervaring voor u!

Adres

van Arnhemweg 9, 8051 RB Hattem

+31 6 301 78 103

info@dwloopschoolhattem.nl

Bank/KvK

IBAN: NL41INGB 000 15 045 28

BIC: INGBNL2A

K.v.K. te Zwolle, nr. 72574437

Vereniging DWL

KNAU verenigingsnr: V0018469

Shirt : Kleur Blauw (Turquaise)

Short : Kleur Zwart